Now showing items 1-1 of 1

    • High efficiency planar-type perovskite solar cells with negligible hysteresis using EDTA-complexed SnO2 

      Yang, Dong; Yang, Ruixia; Wang, Kai; Wu, Congcong; Zhu, Xuejie; Feng, Jiangshan; Ren, Xiaodong; Fang, Guojia; Priya, Shashank; Liu, Shengzhong (Frank) (Springer Nature, 2018-08-13)
      Even though the mesoporous-type perovskite solar cell (PSC) is known for high efficiency, its planar-type counterpart exhibits lower efficiency and hysteretic response. Herein, we report success in suppressing hysteresis ...